Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Chi tiết dự án


Công suất  : 1.200 m3/ngày
Địa điểm : Khu tái định cư Vân Đồn, Quảng Ninh
Chất lượng nước sau xử lý : QCVN 40:2011/BTNMT cột B
Công nghệ : Sinh học tự động hóa hoàn toàn

Hạng mục


  1. Cung cấp lắp đặt vật tư thiết bị
  2. Cung cấp hóa chất
  3. Đào tạo vận hành chuyển giao công nghệ 

Mô tả công việc


Nhà máy xử lý nước thải Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh

Các dự án khác


Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện Y dược cổ truyền Tuyên Quang


chi tiết

.

Hệ thống XLNT Mobile KCN VSIP Hải Phòng


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Hải Yên, Quảng Ninh


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Gián Khẩu - Ninh Bình


chi tiết

.

Nhà máy XLNT KCN Thường Tín


chi tiết

.

Nhà máy XLNT Khu tái định cư Vân Đồn - Quảng Ninh


chi tiết

.